MIG svetsning

Trådnötning på metallkanter 

Under transport från spole till kontaktrör bör det säkerställas att tråden inte glider över hårda metallkanter och kan skadas. Känsliga punkter visas som exempel i de bifogade schematiska illustrationerna. Styrrör och inloppsmunstycken nära matarvalsarna är ofta felaktigt inställda, de är för små i diameter eller har en spricka. Detsamma gäller för kontaktrören, som ofta inte är lämpliga för mjuka trådar. Kontaktrörens borrdiameter måste vara ca 0,2 mm större för aluminium än för stål. Kontaktrör för stål borras vanligtvis ca 0,15-0,2 mm större än trådens diameter, medan kontaktrör för aluminium måste borras ca 0,35-0,4 mm större. 

Felaktigt konstruerade trådmatningsrullar 

Trådmatningsrullar för aluminium och koppartråd måste tillverkas speciellt för aluminium. Ofta erbjuds ett så kallat halvcirkulärt spår eller liknande spårformer. 

 

Illustrationen visar vanliga fel i samband med trådmatningsrullar. Kontakttrycket hos trådmatningsrullarna måste ställas in så lågt som möjligt. Under inga omständigheter får detta ökas vid matningsstörningar, utan skälen till störningarna måste undersökas och åtgärdas.

Fukt och läckage i gasslangarna 

Det framgår ofta att gasslangens skick ofta är orsaken till väteporositet. Det händer att gas- och vattenslangar har förväxlats och att vatten har flutit in i gasslangarna. I princip bör gasslangar bytas ut efter en sådan händelse, eftersom det inte längre är möjligt att torka dem fullständigt.  Ett poröst eller olämpligt slangmaterial är enannan anledning till fuktabsorption. 

 

Enligt Ficks lag diffunderar massor (gaser) också genom annars till synes täta material, om det finns ett lägre partialtryck av respektive komponent på insidan än på utsidan. Fukt i ytterluften diffunderar sålunda genom en slangvägg när det finns torr inert gas inuti.  Situationen kan endast åtgärdas genom en slang med lägsta möjliga permeabilitet, genom korta rör och en större väggtjocklek. 

Föroreningar

Trådmatningssystemen och särskilt alla delar som kommer i kontakt med trådelektroden måste hållas mycket rena. Användning av smörjmedel och svetsspray måste undvikas till varje pris. Trådspolarna måste alltid vara täckta och skyddade mot damm och fukt. 

Friktion i trådmatningssystemet 

Aluminium uppvisar i princip mycket dåliga glidegenskaper. Trots detta kräver MIG-svetsning att tråden matas genom flera meter långa trådledningar.  Trådledningarnas material är därför av stor betydelse.  Med öppna trådmatningsrullar måste man kunna trycka tråden genom hela matningssystemet med två fingrar och måttlig kraft. En god indikation på friktionen i trådmatningssystemet hittas i moderna svetskraftkällor genom att mäta motorströmmen hos matningsmotorn. Den bör knappt överstiga tomgångsvärdet och måste övervakas regelbundet. 

För lång båge 

Inställningen av en för lång ljusbåge leder ofta till intag av en stor mängd atmosfär i ljusbågens pelare. Därigenom uppstår porositet och oxidinneslutningar. Svetsparametrarna måste således alltid optimeras så att den kortaste möjliga ljusbågen är inställd. Detta kräver ofta mycket erfarenhet och svetssystemtillverkarens inflytande.

TIG svetsning

Vid TIG-svetsning måste man se till att även öppnade paket med svetsstavar alltid förblir stängda och skyddade mot fukt och damm. Det är till exempel fördelaktigt att bara ta ut så många svetsstavar som behövs för svetsaktivitetens kommande timmar. Omedelbart före bearbetningen kan svetsstaven rengöras med fin stålull. Svetsstaven bör inte styras med nakna händer och handskarna som används måste vara torra och fettfria. Det måste säkerställas att svetsstavens ände förblir i svetsbrännans skyddande gasflöde tills det har kylt tillräckligt för att förhindra överdriven oxidation. Ovanstående riktlinjer avseende fukt och läckage i gasslangarna gäller mutatis mutandis för TIG-svetsning.