Vid manuell lödning krävs lämplig arbetsplatsutsugning eller, vid behov, användning av inerta gasbrännare med lämplig integrerad extraktion. Om lödsträngar som har utförts med ett kopparbaserat lod slipas måste MAK-värdena för fint damm respekteras. Lämpliga stoftutsugningsystem ska installeras i dessa områden. Av säkerhetskäl på arbetsplatsen och ekonomi måste under alla förhållanden en "zinkoxid-flockbildning" (vit beläggning på plåten eller som luftburna partiklar) undvikas genom lämplig minskning av energitillskottet.